Liigu sisuni

Tööle vormistamine

Teenuse osutamise leping 

Sisekaitseakadeemia sõlmib külalisõppejõuga (füüsilise isikuga) tasemeõppes õppetöö läbiviimiseks teenuse osutamise lepingu.  

Lepingu põhjaga saate tutvuda siin.

Üldised põhimõtted 

Õppetöö läbiviimise eest makstava tunnitasu määr (brutotasu) sõltub teie haridustasemest: 

Õppetöö vorm 

Doktorikraad 

Magistrikraad 

Kõrgharidus 

Kõrghariduseta* 

Loeng/seminar 

45 eurot 

35 eurot 

25 eurot 

25 eurot 

Praktiline tund 

18 eurot 

18 eurot 

18 eurot 

18 eurot 

Loeng/seminar magistriõppes 

72 eurot 

56 eurot 

40 eurot 

* Kõrghariduseta, kuid oma erialal tunnustatud ja üldjuhul vähemalt viis aastat erialavaldkonnas töötamise kogemust omav eriala praktik. 

Ülalnimetatud tunnitasu sisaldab tasu ka õppematerjalide õppetööks ettevalmistamise, tagasisidestamise ja õppematerjalide autoriõiguste eest. Õppetöö läbiviimisega seotud kulutusi (nt sõidukulusid) akadeemia reeglina ei hüvita. 

Õppetöö läbiviimise arvestuse aluseks on akadeemiline tund (45 minutit). 

Teenuse osutamise lepingu sõlmimise protsess 

Kui sõlmite lepingu esimest korda, saatke palun täidetult kolledži õppetooli juhile ja/või õppekorraldajale lektori andmeleht ja oma haridust tõendava dokumendi koopia või tehke väljavõte www.eesti.ee portaalist või EHISe avalikust vaatest oma hariduse kohta.  

Kui olete Sisekaitseakadeemiaga varem lepinguid sõlminud ja olete andnud nõusoleku isikuandmete säilitamiseks tulevaste koostööpakkumiste tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks, aga teie isikuandmed on vahepeal muutunud, andke meile muudatustest kindlasti teada. 

Kui akadeemia struktuuriüksuse juht on lepingu omalt poolt allkirjastanud, saadab õppekorraldaja selle ka teile allkirjastamiseks meie dokumendihaldussüsteemi Delta vahendusel või erandkorras e-kirja teel. Teenuse osutamise leping peab olema mõlemapoolselt allkirjastatud enne õppetöö algust. 

Pärast õppetööd tuleb teil Sisekaitseakadeemiale töötasu väljamaksmiseks esitada tehtud töö arvestusleht.   

Pange tähele! 

  • Enda õppematerjalid tuleb e-õppekeskkonda Moodle üles laadida hiljemalt 72 tundi enne kontakttunni algust. 

  • Aine/mooduli vastutav õppejõud peab igale õpperühmale e-õppekeskkonda Moodle  üles laadima aine- või mooduliprogrammi alaosa (kalenderplaani) hiljemalt 1 nädal enne õppetöö algust. Vormi leiate siit.

  • Sisekaitseakadeemia töötleb teie isikuandmeid teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks. Lisaks on teil võimalik anda lepingu ja lektori andmelehega nõusolek töödelda oma nime, e-posti aadressi, hariduse ja töökogemuse jm andmelehel toodud andmeid akadeemia korraldatud küsitluste, uuringute ja koostööpakkumiste edastamiseks ning tulevaste lepingute sõlmimiseks. Teil on õigus nõusolekut mitte anda. Samuti võite nimetatud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Lepingu täitmiseks on teil õigus töödelda õppurite isikuandmeid. Nende andmete töötlemisel tuleb järgida teenuse osutamise lepingu  lahutamatuks osaks olevat isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse kokkulepet. Sisekaitseakadeemia  isikuandmete töötlemise tingimused on kättesaadavad veebilehelt