Liigu sisuni

Tahvlisse tulemuste sisestamine

Pärast eksami või arvestuse sooritamist tuleb hindamistulemused kanda õppeinfosüsteemi Tahvel. Kui hindamine toimub õppematerjalide keskkonnas Moodle, siis on võimalik luua kahe infosüsteemi vahele otsetee, st tulemused ühest süsteemist teise üle kanda. Viimasel juhul saavad teid tehnilises plaanis aidata meie haridustehnoloogid (..., 524 8379, 5866 8766).  

Tihti õpetab ühe aine või mooduli raames mitu õppejõudu. Sel juhul on tarvis kindlasti juba enne õppetöö algust kokku leppida, kuidas õppuri hindamistulemus kujuneb ja kes õppejõududest kõikide õppurite tulemused Tahvlisse kannab.  

Hindamistulemused peavad olema Tahvlisse sisestatud hiljemalt 10 päeva pärast arvestuse või eksami toimumist või eksami või arvestuse sisuks olevale kirjalikule tööle sätestatud tähtaega. Semestri viimasel nädalal sooritatud eksami või arvestuse tulemused kannab õppejõud Tahvlisse hiljemalt eksamile või arvestusele järgneval päeval. Põhjendatud ja kolledžiga/instituudiga kooskõlastatud juhtudel võib hindamistulemuste sisestamise tähtaeg olla hilisem – sellest teavitatakse ka õppureid.  

Hindamistulemuste kiire Tahvlisse kandmine on oluline, selleks et õppuril oleks vajadusel võimalik sooritada ka järeleksameid või -arvestusi. Tihti on aine või mooduli edukas sooritamine järgmise mooduli õppimise või praktikale lubamise eelduseks. Lisaks sõltub hindamistulemustest see, kas õppur saab edukusstipendiumi.  

Kui meie õppekorralduse spetsialistid ei oska teid Tahvliga seoses tekkinud mure korral aidata, pöörduge palun õppeosakonna poole: ...