Liigu sisuni

Hindamine

Kujundav ja kokkuvõttev hindamine

Õpitulemuste hindamine toimub kujundava ja kokkuvõtva hindamise põhjal. Kujundava hindamise käigus antakse õppurile tagasisidet, mis toetab tema õpiväljundite saavutamist õppeprotsessis. Kujundavat hindamist väljendatakse üldjuhul sõnaliselt ja selle eesmärk on korrigeerida õppeprotsessi enne kokkuvõtvat hindamist. Kokkuvõtva hindamisega mõõdetakse õppekavas, moodulis või õppeaines kirjeldatud õpiväljundite saavutatust.  

Kokkuvõtva hindamise (sh vahehindamiste) meetodid ja kriteeriumid kirjeldatakse kutseõppe puhul moodulite rakenduskavas, kõrghariduse puhul mooduli- või ainekavas või -programmis ja neid ei muudeta mooduli või õppeaine toimumise ajal. Kokkuvõttev hindamine võib arvesse võtta mooduli või õppeaine kestel saavutatud vahehindamiste tulemusi.