Liigu sisuni

Hindamine

Eksamid ja arvestused

Kokkuvõtva hindamise vormid on eksam (eristav hindamine) ja arvestus (mitteeristav hindamine) ning need määratakse kindlaks juba õppekavas. Õppuril on õigus igas moodulis või õppeaines sooritada üks eksam/arvestus ja kaks järeleksamit/-arvestust. Aine või mooduli positiivseks läbimiseks peavad kõik õpiväljundid olema minimaalsel nõutaval tasemel saavutatud.  

Eksami/arvestuse viib läbi moodulit või õppeainet õpetanud üks õppejõud või mitu õppejõudu või vastutav õppejõud. Eksami/arvestuse saamise tingimused ja kriteeriumid on kutseõppe puhul kirjas moodulite rakenduskavas, kõrghariduse puhul aine- või mooduliprogrammi alaosas (kalenderplaanis). 

Hindamistulemused peavad olema õppeinfosüsteemi Tahvel sisestatud hiljemalt 10 päeva pärast eksami/arvestuse toimumist või eksami/arvestuse sisuks olevale kirjalikule tööle sätestatud tähtaega, kuid mitte hiljem kui semestri lõpuks. Kui hindamistulemused on Tahvlisse kantud, tuleb sellest teavitada kolledži/instituudi õppekorralduse spetsialisti, kes saab siis omakorda tulemused kinnitada. Tulemuste teatavaks tegemisel ei avalikustata õppurite tulemusi nimeliselt. Põhjendatud ja kolledžiga/instituudiga kooskõlastatud juhtudel võib hindamistulemuste sisestamise tähtaeg olla hilisem – sellest teavitatakse ka õppureid. 

Tahvlisse tulemuste sisestamise kohta leiate lisainfot siit

Kui õppur ei ilmu eksamile/arvestusele, tuleb talle kanda hinne "MI" ehk mitteilmunud, mis on võrdne negatiivse sooritusega. Õppejõul on õigus mitte lubada eksamile/arvestusele õppurit, kes on puudunud rohkem kui 20% ulatuses mooduli või õppeaine kontakttundide mahust. Sellisel juhul võib õppejõud eksamile/arvestusele pääsuks kehtestada lisatingimused.  

Järeleksam/-arvestus toimub mitte varem kui üks nädal pärast seda, kui eelmise soorituse tulemused on õppuritele teatavaks tehtud. 

Positiivsele tulemusele "E" sooritatud eksami üks kordussooritus on lubatud. Hindele "D" või kõrgemale hindele sooritatud eksami kordussooritus toimub ainult õppejõu nõusolekul ja talle selle eest lisatasu ei maksta. Eksami kordussooritusel jääb kehtima viimane hinne. Eksamite tegemine hinnete parandamiseks pärast lõputöö kaitsmist või lõpueksami sooritamist ei ole lubatud. 

Hindamine kutse- ja kõrgharidusõppes on erinev ning kehtestatud haridus- ja teadusministri vastavate määrustega.