Liigu sisuni

Õppetöö korraldus

Õppetöös osalejad

  • Õpilased (kutseõpe) ja üliõpilased (kõrgharidusõpe) = õppurid 

Õppurid on kas avaliku konkursi või ametkondliku suunamise kaudu Sisekaitseakadeemiasse õppima asunud. Suunatud õppurid omavad töökogemust ning seetõttu on õppetöö sisu ja vorm nendes õpperühmades tõenäoliselt päevaõppe rühmadest erinev.  

Õppurid jagunevad õpperühmadesse ja vajadusel osarühmadesse. Ühe rühma suurus on 10–35 õppurit. Teatud ainetes/moodulites toimuvad ka vooruloengud (rohkem kui 50 õppurit). Õpperühmad on tähistatud tähtede ja numbrite kombinatsiooniga: tähed näitavad eriala ja õppetöö ajalist korraldust, numbrid sisseastumise aastat (kaks esimest numbrit) ja rühma jagunemist (viimane number). Näited: FK220 = maksundus ja toll, sessioonõpe, sisseastumise aasta: 2022, üks õpperühm; PtS211 = politseiteenistus, päevaõpe, sisseastumise aasta: 2021, õpperühmi on rohkem kui üks. 

Õppurite keeleoskus on erinev, kõik on läbinud keeletestimise (v.a magistrandid) ning vajadusel suunatud keeletaseme tõstmiseks valikainetesse (eesti, vene ja/või inglise keel). Tähtis on keelte õpetamisele rõhku panna ka kõikides erialastes tundides!  

  • Vabakuulajad, mikrokraadi omandajad ja külalisõppurid 

Vabakuulajad on aine/mooduli vastu huvi tundvad inimesed partnerametitest või mujalt. Aines/moodulis osalemine on enne kolledžiga/instituudiga kooskõlastatud, vabakuulaja on arve tasunud ning ta on sõlmitud lepingu alusel ainet/moodulit sooritama lubatud. Vabakuulajatena osalevad õppetöös ka mikrokraadikaval õppivad isikud. Külalisõppurid teistest õppeasutustest on vabakuulajatega samas staatuses.  

Vabakuulajatele kehtivad samad tingimused ja nõuded mis õppuritelegi (v.a puudumised).  

NB! Vabakuulajate õppetulemusi õppeinfosüsteemi Tahvel kanda ei saa: neile väljastab aine/mooduli läbimise kohta tõendi või tunnistuse akadeemia täiendusõppe keskus. 

 

  • Erasmus+ programmi üliõpilased 

Välisüliõpilased võivad osaleda võõrkeelsetes ainetes/moodulites või neile eraldi välja pakutud inglise keeles loetavates ainetes/moodulites.  

  • Eksternid 

Eksternid võivad tulla akadeemiasse sooritama eksamit/arvestust või kaitsma lõpu-/magistritööd, erandkorras osaleda ka loengutes. Ekstern sooritab üldjuhul eksami/arvestuse või kaitseb lõpu-/magistritöö õpperühmaga samal ajal ja samadel tingimustel.  

  • „VÕTA-tajad“ 

Kui aine või moodul on varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise abil üle kantud, ei pea õppur vastavates loengutes osalema, küll aga võib ta soovi korral seda teha.