Liigu sisuni

Õppetöö korraldus

Õppekorralduse alused

Sisekaitseakadeemias toimub õppetöö kolmel haridustasemel (kutse-, kõrgharidus- ja magistriõpe) ja kahes vormis (päeva- ja sessioonõpe) – seetõttu on ka õppekorralduslikud nõuded kohati erinevad.  

Õppekorralduse aluseks on riiklikud õigusaktid: Eesti Vabariigi haridusseadus, kõrgharidusseadus ja kõrgharidusstandard, kutseõppeasutuse seadus ja kutseharidusstandard, eriteenistusseadused, valdkondlikud kutsestandardid jne. Riiklikud õigusaktid määravad raamid ja aluspõhimõtted, millest lähtudes koostab iga kõrgkool oma sisemised regulatsioonid ehk kokkulepped õppetöö korraldamiseks.  

Õppetöö juhenddokumendid (nt akadeemia põhimäärus, õppekorralduse eeskiri (ÕKE), õppekava statuut, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord (VÕTA), tehisaru kasutamise suunised Sisekaitseakadeemia õppe- ja teadustöös, lõputöö kord, magistritöö kord, lõpueksami kord, praktika juhend, õppereiside korraldamise põhimõtted, vastuvõtmise tingimused ja kord) leiate siit. 

Õppetöö aluseks on õppekavade registrisse kantud riiklikult tunnustatud ja registreeritud õppekavad. Kõik akadeemia õppekavad on mooduli-, mitte õppeainepõhised (st erinevad teemad on seotud erialaste teadmiste ja oskustega ühe mooduli sees). Kõik õppekavad ja moodulite rakenduskavad on loonud või on neid muutnud laiapõhjaline töörühm, kuhu kuuluvad ka partnerametite esindajad. Kõik head mõtted ja ettepanekud õppekavade muutmiseks saab esitada õppekava juhile.  

Õppetöö korraldamiseks kasutab akadeemia õppeinfosüsteemi Tahvel ja e-õppekeskkonda Moodle